Giỏ hàng

Tầm Nhìn - Sứ Mệnh - Giá Trị Cốt Lõi

Tầm nhìn: Trở thành công ty sử dụng hiệu quả công nghệ siêu tới hạn, vận hành xanh, tạo ra lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường, xã hội tán dương.

Sứ mệnh: Đóng góp vào an ninh năng lượng quốc gia; phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường; góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 mà Chính phủ Việt Nam cam kết tại COP 26.

Giá trị cốt lõi: Công nghệ hiện đại, Nhân sự tinh thông, Phục vụ cộng đồng, Địa phương phấn khởi.

Từ năm 2019 - 2023, NS2PC hỗ trợ cộng đồng hơn 1 triệu USD thông qua Chương trình Trách nhiệm xã hội, 3.296 hộ dân xã Hải Hà, phường Hải Thượng đã được lắp nước sạch, 100% người dân xã Hải Hà đã được dùng nước sạch.

  1. 01/01/

  2. 01/01/

  3. 01/01/

  4. 01/01/

  5. 01/01/

  6. 01/01/

  7. 01/01/

  8. 01/01/

  9. 01/01/

  10. 01/01/