Giỏ hàng

Thư Tổng Giám Đốc

Trách nhiệm xã hội của các tổ chức kinh tế nói chung, và Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 nói riêng là luôn đề cao vấn đề môi trường, quan tâm tới quyền con người, tuân thủ các đạo luật, quy định và quan trọng hơn là đóng góp vào sự thịnh vượng của đất nước và xã hội.