Giỏ hàng

Chính sách xã hội

Một trong những tiêu chí hoạt động của Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 là tối đa hóa lợi ích kinh tế và xã hội gắn liền với sự phát triển của Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2