Giỏ hàng

Là một trong những hoạt động của chương trình Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (“Hoạt động CSR”), Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 (“NS2PC”) đã thực hiện việc lắp đặt đường ống cấp nước sạch cho người dân địa phương tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa, nằm cạnh địa điểm xây dựng nhà máy điện của chúng tôi, vào ngày 13 tháng 12 năm 2018.

Chúng tôi, như những người hàng xóm của người dân địa phương tại xã Hải Hà, đã liên lạc chặt chẽ với người dân cũng như các cấp chính quyền địa phương bao gồm UBND huyện Tĩnh Gia, UBND xã Hải Hà và Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhằm lắng nghe ý kiến của họ để có biện pháp nâng cao điều kiện sống của người dân. Thông qua các buổi tiếp xúc này, chúng tôi nhận thấy mong muốn của người dân và chính quyền địa phương là được sử dụng nguồn nước sạch thay vì nước giếng khoan mà họ đang sử dụng hiện tại. Tuy nhiên, do việc thiếu kinh nghiệm, chuyên môn và kinh phí lớn để xây dựng đường ống cấp nước nên họ đã gặp khó khăn khi thực hiện kế hoạch này.   

Trước tình hình đó, thông qua các cuộc thảo luận nội bộ chuyên sâu về các giải pháp kỹ thuật và tham khảo ý kiến của chính quyền địa phương và nhà thầu, NS2PC đã lập kế hoạch thực hiện chi tiết và quyết định triển khai xây dựng công trình đường ống cấp nước sạch cho tất cả các khu vực trong xã Hải Hà bằng nguồn kinh phí của NS2PC. Theo kế hoạch, NS2PC ký hợp đồng với một đơn vị cung cấp nước sạch có kinh nghiệm nhằm xây dựng các đường ống theo từng giai đoạn để cấp nước sạch cho hơn 1.000 hộ gia đình. Trước khi khởi công công trình, NS2PC đã thông báo quyết định này cho các Trưởng thôn, người dân địa phương và các cấp chính quyền địa phương được biết, và NS2PC rất ấn tượng rằng họ khá hài lòng với sự hỗ trợ của NS2PC cho người dân địa phương

NS2PC đã tổ chức lễ khởi công xây dựng đường ống cấp nước, trong đó thành phần tham dự gồm có các Trưởng thôn, Ủy ban nhân dân xã Hải Hà và NS2PC. Tại buổi lễ, NS2PC cam kết thực hiện chương trình này và luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa NS2PC và tất cả người dân địa phương tại xã Hải Hà. NS2PC sẽ liên tục liên lạc và hỗ trợ đời sống hàng ngày của người dân địa phương như một người hàng xóm tốt nhất.